BIR Kocok (Kenikmatan minuman Khas Bogor): BIR kocok yaitu minuman pelepas dahaga khas Kota Bogor yang fresh. Namanya